V PRÁVE SA STALO

Zaujímavosti, postrehy a rady pre Váš každodenný život...

Miernejšie tresty za držbu marihuany.
01.04.2022

marihuana-ruky

S účinnosťou odo dňa 01.05.2022 nadobudne účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza osobitnú skutkovú podstatu trestného činu prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu podľa § 171 Trestného zákona. Novelizované znenie ustanovenia § 171 Trestného zákona rozlišuje medzi omamnou a psychotropnou látkou z rastliny rodu konopa a inými omamnými a psychotropnými látkami.

Podľa doterajšej právnej úpravy Trestný zákon umožňoval páchateľom za držanie akejkoľvek omamnej a psychotropnej látky (tj. aj konope) pre vlastnú potrebu uložiť trest odňatia slobody až na 3 roky a pri držbe omamnej a psychotropne látky vo väčšom rozsahu (tj. V rozsahu viac ako trojnásobok obvykle jednorazovej dávky ) trest odňatia slobody až na 5 rokov. Po novele Trestného zákona sa v prípade držby omamnej a psychotropnej látky z rastlín odrôd konopa, trest odňatia slobody znižuje z troch rokov na jeden rok a v prípade držby vo väčšom rozsahu z piatich na tri roky.

Okrem zníženia trestných sadzieb novela Trestného zákona umožňuje súdu podmienečne upustiť od potrestania držiteľa omamnej a psychotropnej látky z rodu konopa pre vlastnú potrebu, za predpokladu, že páchateľ bude súhlasiť s uložením ochranného opatrenia, a to ochranného liečenia.


Novela upomínacieho konania .
07.07.2021

platobny_rozkaz

Nová právna úprava upomínacieho konania podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zaviedla s účinnosťou od 1. júla 2021 viaceré zmeny týkajúce sa spotrebiteľa alebo posudzovania neprijateľných zmluvných podmienok.

Po novom sa zaviedla povinnosť súdu posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie v prípadoch, ak je žalovaným spotrebiteľ. Následkom novelizácie bude diferenciácia žalovaných pri posudzovaní odporu súdom, a to s ohľadom na to, či má žalovaný postavenie spotrebiteľa alebo nie.

Podľa dôvodovej správy k novele zákona mohla požiadavka vecného odôvodnenia odporu spôsobovať žalovanému spotrebiteľovi ťažkosti, ako napríklad relatívnu krátkosť času na vyhľadanie právnej pomoci, v dôsledku čoho sa spotrebiteľ uchýlil k vypracovaniu odporu podľa svojich znalostí práva, následkom čoho mohol byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený. Odmietnutý odpor znamená prehru v spore a vzhľadom na to, že odpor je právoplatným rozsudok, je zároveň aj exekučným titulom.

Ďalšia zmena sa týka posudzovania neprijateľných zmluvných podmienok v rámci upomínacieho konania. Upomínacie konanie je tzv. skráteným konaním, v ktorom rozhoduje predovšetkým vyšší súdny úradník. Podľa novej právnej úpravy má vyšší súdny úradník povinnosť predložiť sudcovi spotrebiteľskú zmluvu alebo dokumenty s ňou súvisiace na posúdenie s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. Zároveň musí byť splnené, že spotrebiteľská zmluva a zmluvné podmienky neboli posudzované sudcom v inom už právoplatne skončenom konaní. Právne posúdenie sudcom bude pre vyššieho súdneho úradníka záväzné. Podľa predkladateľa novely sa má novou právnou úpravou zabezpečiť kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom, tak aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa má zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.


Zmeny vo vydržaní nehnuteľnosti.
07.05.2021

citacky-kariet

Dňa 01.05.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 161 /2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ktorou dochádza k zmenám v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Do nadobudnutia účinnosti predmetnej novely zákona bolo možné po splnení predpokladov vydžania (spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet, uplynutie vydržacej doby, oprávnenosť držby a dobromyseľnosť vydržiteľa) nadobudnúť vlastnícke právo na základe notárom vydaného osvedčenia vyhlásenia o vydržaní (ďalej len „osvedčenie“). Na základe notárom vydaného osvedčenia, príslušný katastrálny úrad vykonal zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech vydržateľa. Novelou CMP doplnením ôsmej hlavy s názvom „Konanie o potvrdení vydržania“ sa toto oprávnenie notárovi odníma a rozhodovať o vydržaní nehnuteľnosti tak bude môcť výlučne súd.

Konanie o potvrdení vydržania je možné začať výlučne na návrh osoby, ktorá tvrdí, že vlastnícke právo nadobudla na základe vydržania pričom výška súdneho poplatku za podanie takéhoto návrhu je 99,50 EUR. Novinkou je postup súdu, ktorý po zistení, že predpoklady na nadobudnutie vlastníckeho práva sú splnené, vydá vyzývacie uznesenie, ktoré následne zverejní v obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržanie, pričom lehota na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov. Po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok resp. odmietnutí námietok súd vydá uznesenie o potvrdení vydržania, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti je záväzné pre každého.


Rodné číslo ako povinný údaj Obchodného registra Slovenskej republiky.
10.02.2021

citacky-kariet

Vedeli ste, že fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (od 01.10.2020 je povinným údajom aj rodné číslo) sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Zápis tohto povinného údaju pre Vás zabezpečíme výlučne elektronickou formou, a tým pádom sa vyhnete osobnej návšteve príslušného obchodného registra.


Kde ste oprávnený vstúpiť aj bez negatívneho výsledku testu na COVID-19?
09.02.2021

coronavirus

Prevádzkovatelia zariadení, ste oprávnení povoliť vstup do svojej prevádzky aj osobám, ktoré nemajú potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 ?

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „Vyhláška“) sa v období od 08. februára 2021 do 19. marca 2021 sú prevádzkovatelia zariadení oprávnení povoliť vstup do svojich prevádzok výlučne osobám, ktoré sa pred vstupom do prevádzky preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako tri mesiace, potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny od ktorej uplynulo už minimálne 14 dní.

Oprávnenie požadovať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov maloobchodnej predajne najbližšej od miesta bydliska občana, slúžiacej na nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá a doplnenie pohonných hmôt a na prevádzkovateľov lekární. Oprávnenie požadovať predloženie negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nemajú prevádzkovatelia voči osobám starším ako 65 rokov a deťom do desiatich rokov,

Strácate sa v neustále meniacich sa opatreniach a nariadeniach, týkajúcich sa boja proti pandémii vírusu COVID-19 ? Sme tu pre Vás !