PRÁVNE SLUŽBY

Právo je síce len jedno, ale ciest, ktoré k jeho získaniu smerujú je mnoho, preto ku klientom pristupujeme vždy individuálne s cieľom riešiť problém komplexne a nájsť tú najvhodnejšiu cestu na jeho vyriešenie. Poskytujeme predovšetkým komplexné právne poradenstvo vrátane právnych analýz, rozborov a stanovísk, prípravu písomností právneho charakteru (zmluvy, podania, vyjadrenia, návrhy a iné), podávanie opravných prostriedkov, dojednávanie zmierov, vymáhanie pohľadávok a zastupovanie klientov pred súdmi, notárskymi úradmi, orgánmi štátnej a miestnej správy a inými právnymi subjektmi.

Občianske právo

OBČIANSKE PRÁVO

príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie

vysporiadanie majetkových vzťahov

príprava právnych analýz a riešení v oblasti občianskeho práva

bytové právo, správa nehnuteľností

právo duševného vlastníctva

susedské spory

poistné vzťahy

vymáhanie pohľadávok a exekúcie

zastupovanie klientov v sporovej aj nesporovej agende

dedičské právo

záväzkové právo

vecné práva – scudzovanie a nájom nehnuteľností

rodinné právo

uplatňovanie nárokov na náhradu škody, zmluvnej pokuty a iných sankcií

ochrana spotrebiteľa (spotrebiteľské spory)

obchodné právo

OBCHODNÉ PRÁVO

zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach (korporátna agenda)

právne vzťahy vo vnútri spoločnosti

príprava valných zhromaždení vrátane zastupovania pri sporoch

príprava obchodných zmlúv

vymáhanie pohľadávok a exekúcie

zmenkové a šekové právo

živnostenské právo – zakladanie živností

zastupovanie klientov v obchodno-právnych sporoch v súdnych a rozhodcovských konaniach

právo cenných papierov

zastupovanie zahraničných subjektov

ochrana hospodárskej súťaže a ochrana dobrého mena

konkurzné právo

KONKURZNÉ PRÁVO

právne poradenstvo v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a oddlení

prihlasovanie pohľadávok v konkurze

príprava pracovných poriadkov a iných interných predpisov

vypracovanie reštrukturalizačného posudku a reštrukturalizačného plánu

príprava podaní v konkurze, reštrukturalizácii a odlžení

výkon funkcie správcu konkurznej podstaty

výkon činnosti v rámci reštrukturalizácie

príprava zmlúv

právne rozbory, konzultácie a poradenstvo pri návrhoch komplexného riešenia danej problematiky

zastupovanie v konkurznom konaní

bankrot a oddĺženie

pracovne pravo

PRACOVNÉ PRÁVO

právne poradenstvo pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru

príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych dokumentov v oblasti pracovného práva a personalistiky

zastupovanie v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru

poradenstvo v rozsahu zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov

sporová a nesporová agenda v pracovnoprávnych vzťahoch

správne pravo

SPRÁVNE PRÁVO

zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

stavebné konanie

trestne pravo

TRESTNÉ PRÁVO

zastupovanie klientov prípravnom a súdnom konaní

obhajoba v trestom a priestupkovom konaní

príprava trestných oznámení a iných podaní v trestnom konaní

zastupovanie poškodených a svedkov

trestne pravo

ZÁPIS DO RPVS

príprava právnych dokumentov na registráciu v registri partnerov verejného sektora

registrácia a vedenie evidencie v registri partnerov verejného sektora

trestne pravo

ZARUČENÁ KONVERZIA

konverzia dokumentov z elektronickej do listinnej podoby

konverzia dokumentov z listinnej do elektronickej podoby

trestne pravo

GDPR

právne poradenstvo a konzultácia v oblasti ochrany osobných údajov

príprava dokumentácie na zabezpečenie ochrany osobných údajov